Utazási Feltételek

1. A Makrovilág (továbbiakban: MV) /1085 Budapest, Üllői út 16/B., Tel: 00 36 1 217 5307, Eng. szám: R:0485/1992/1999, vagyoni biztosíték: Európai Utazási Biztosító Zrt. által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv (389-401. és 415-416. szakasza) és az utazási szerződésekről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendeletben, továbbá jelen utazási feltételekben foglaltak az irányadók.

2. Az utazási szerződés az utazás megrendelésével, illetve előleg befizetésével és a szerződés aláírásával jön létre a MV és az utas között. Egyúttal az utas elfogadja a MV adatvédelmi szabályzatát és az EUB Biztosító Makrovilág Utazási Irodára vonatkozó, minden részvételi díjakban foglalt kalkulált sztornó biztosításának  és BBP (baleset-betegség-poggyász) biztosításának feltételeit.

3. A szerződés mellékletét képezi az utazási ajánlat (tájékoztató) vagy egyedi program, amely meghatározza az utazás időtartamát, egyes részszolgáltatások mennyiségét és minőségét, a részvételi díjban figyelembe vett programokat és a részvételi díjban nem szereplő, külön felszámításra kerülő díjakat (pl. repülőtéri illeték, vízum, üdülőhelyi díj, stb.).

4. A MV az árait megadja forintban és euróban. A gazdasági válság miatt a részvételi díjjal kapcsolatos pénzmozgásokat a Raiffeisen Bank délelőtti eladási napi árfolyamon végzi, ezzel átlátható és világos a befizetett rész, illetve előlegek összege, és a fizetendő hátralék a 30. napon. Ha a teljes összeget (hátralékot) az utas a 30. nap előtt befizeti, azt a napi árfolyamon kell forintban kiszámolni az eurós részvételi díjak különbözeti hátralékának figyelembevételével. A valuta árfolyama eltérhet a programfüzetben megadottaktól.

5. Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, a fuvardíj, a repülőjegyár megváltoztatása vagy az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték mértékének időközi változása miatt a MV a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét a MV az utassal írásban közli. Ha ez a díj, a részvételi díj 8%-át meghaladja, az utas az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül az utazási szerződéstől elállhat, és a MV a befizetett összeget teljes egészében visszatéríti, kivétel az az összeg, amelyet kötelezően kellett a partnereknek kifizetni előlegként.

6. A szállodákban felszámított idegenforgalmi adót, az utas a helyszínen köteles készpénzben kifizetni.

7. Az utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg előleget fizet az alábbiak szerint:

Részvételi díj

Fizetendő összeg

15.000,- Ft-ig

40%

15.000-25.000,- Ft-ig

5.000,- Ft

25.000-50.000,- Ft-ig

10.000,- Ft

50.000-100.000,- Ft-ig

20.000,- Ft

100.000,--150.000,- Ft-ig

30.000,- Ft

150.000,- Ft felett

40%

A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások megfizetésének határideje az utazás előtt 30 nap. A külföldi partner korábban teljesítendő követelése esetén a teljes részvételi díj befizetésének határideje is módosulhat, melyet az adott utazási szerződésnél a MV rögzít.

8. A MV legkésőbb az utazás megkezdése előtt 21 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől, ha

a) az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, ill. a vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény veszélyezteti,

b) a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el. (Buszos út esetén 36 fő, repülős útnál 10-15 fő vagy az adott programnál megadott minimum létszám)

c) amennyiben az iroda a buszos utat, a zarándok utat fontosságára való tekintettel 36 fő alatt elengedi, úgy az utasoknak kell fizetni az úthasználatot, parkolást, behajtási illetéket. Ennek mértékét a MV az út előtt 7-10 nappal kiküldött információs levélben közli.

9. Ha a MV a 8. pontban közölt okok miatt az utazási szerződéstől eláll, az utas:

a) az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására a MV-nak lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, a MV köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.

b) követelheti a teljes részvételi díj visszafizetését a fenti hivatkozott korm. rendeletben foglaltak szerint.

10. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. A Makrovilág útjainak részvételi díja tartalmazza az EUB Biztosító által kínált kalkulált sztornó biztosítást.

Az elállási nyilatkozat (az utazás adataira való hivatkozással) akkor válik hatályossá, amikor arról a MV tudomást szerez.

a) Amennyiben azért áll el, mert a MV az utazás feltételeit (a programot és a részvételi díjat) a szerződéskötés után lényegesen megváltoztatta, abban az esetben a 8 a, b pont irányadó.

b) Amennyiben az utas nem az előző pontban felsorolt okok miatt, azaz saját elhatározásból áll el, és ezt az utazás megkezdése előtt legkésőbb 60 nappal teszi, a részvétei díj, ill. előleg részére visszajár. Ha 60 és 35 napon belül áll el, a MV-nak a részvételi díj 20%-a fizetendő vissza bánatpénzként. Ha ezt 35 napon belül teszi meg, a MV-ot az alábbi táblázat szerinti költségtérítés illeti meg:

Lemondás időpontja

(az indulás előtt)

Kötbér

(a részvételi díj %-ban)

60-35. nap

20%

34-16. nap

40%

15-4. nap

70%

3-1. nap

100%

Amennyiben az utas külön bejelentés nélkül nem vesz részt a programon, akkor a kötbér 100%. Repülős utaknál, különösen EU-n kívüli desztinációk esetén, a kötbér a repülőjegy, illetve szállás és egyéb költségek előlegének kötelező megfizetésével, hosszabb lemondási időt igényel. (Indulás előtt több, mint 60 nappal kell már fizetni a partnernek) Ennek mértéke, azaz a kötbér, az addig kifizetett előleg mértékével azonos!

11. A MV a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szálloda stb.), vagy közvetítője útján teljesíti.

a) Ha a MV az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásból vagy az érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.

b) A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének a feltétele, hogy az utas a kifogását a helyszínen az utaskísérőnek – ennek hiányában a helyszíni szolgáltatónak – haladéktalanul bejelentse, aki köteles azt jegyzőkönyvezni. Az utas a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó igényét a hazaérkezését követően haladéktalanul, legkésőbb 3 munkanapon belül a MV-hoz írásban, a helyszíni jegyzőkönyvvel együtt jelentheti be.

A kárigény utas által történő késedelmes bejelentése esetén a MV mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. A MV köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított 8 napon belül tájékoztatni az utast.

12. Az utas által megrendelt szolgáltatásokat, az utazás időpontját, a partneriroda nevét, címét, telefonszámát, a részvételi díj teljes összegének befizetése után az utasnak kiadott utalvány (voucher) tartalmazza.

13. Az utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos (útlevél-, személyi igazolvány-, vízum-, vám-, deviza-, egészségügyi és egyéb) jogszabályokat megtartani. Az utas kötelezettséget vállal arra, hogy útlevele/személyi igazolványa az út indulását követő legalább 6 hónapig érvényes. Ennek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk és többletköltségek az utast terhelik. Amennyiben az utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, a MV jogosult az utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni.

14. Az utazás során az utasnak felróható okból bekövetkező szerződött feltételektől eltérő teljesítés esetén az utas kártérítési igénnyel nem léphet fel.

15. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

16. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről, feladásáról az utazás során az utas gondoskodik, hacsak azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából a MV közreműködője át nem vette írásban.

17. A MV utazásszervezői tevékenységénél a PTK 399.§ szerinti vis major események olyan lehetetlenülési oknak minősülnek, melyekért egyik fél sem felelős.

18. A MV által szervezett indulással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

19. A Makrovilág Kft., mint szerződő az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel útlemondásra és útmegszakításra (a továbbiakban: „útlemondási biztosítás”) vonatkozó csoportos biztosítást kötött, melyhez az utas az utazás megrendelésével egyidejűleg csatlakozhat. Az útlemondási biztosításra vonatkozó szerződési feltételek és az ügyféltájékoztató megtekinthetők a  www.makrovilag.hu internetes oldalon, illetve az értékesítő utazási irodákban.

Az útlemondási biztosítás árát a részvételi díj tartalmazza.

Nyilatkozom, hogy az útlemondásra és útmegszakításra vonatkozó biztosításhoz csatlakozom, melyet megelőzően a vonatkozó Biztosítási termékismertetőt, valamint az

EUB2017-07BST jelű biztosítási feltételeket és az ügyféltájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat magamra és az utazási szerződésben feltüntetett utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadom el.

Külön felhívjuk figyelmét, hogy a biztosító a biztosítási feltételekben és az ügyféltájékoztatóban külön fejezetekben foglalta össze a Polgári törvénykönyvtől, illetve a korábbi általános szerződési feltételtől lényegesen eltérő rendelkezéseket.

Nyilatkozom, hogy ezen eltérő rendelkezéseket megismertem és azokat magamra és az utazási szerződésben feltüntetett utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadom el.

 

……………………………….

ügyfél aláírása